Tag: ترسیدم از حرفایی که پشت سرت هست ترسیدم راهی به جز خواهش ندارم میترسم این مردم تورو از من بگیرن این روزا من یه لحظه آرامش ندارم

Normal Archive Result Here

Result Here
Tag: ترسیدم از حرفایی که پشت سرت هست ترسیدم راهی به جز خواهش ندارم میترسم این مردم تورو از من بگیرن این روزا من یه لحظه آرامش ندارم
All Results For Archive